Szkolenia

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Zgodnie z nowymi regulacjami ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu przedsiębiorcy – instytucje obowiązane – są zobligowane do przeszkolenia pracowników w zakresie nowych regulacji. 

grupa docelowa

Ustawa z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu wskazuje w art. 2. ust 1. na podmioty, których dotyczą nowe regulacje. Są to tzw.  „instytucje obowiązane”, do których należą m.in.: banki, oddziały banków zagranicznych, oddziały instytucji kredytowych, instytucje finansowe, instytucje płatnicze, instytucje pieniądza elektronicznego, biura usług płatniczych, agenci rozliczeniowi, firmy inwestycyjne, banki powiernicze, spółki prowadzące rynki regulowane, fundusze inwestycyjne, zakłady ubezpieczeń, przedsiębiorcy prowadzący działalność kantorową (w tym usługi wymiany walut przez internet), pośrednicy nieruchomości, pośrednicy ubezpieczeniowi, biura rachunkowe, przedsiębiorcy świadczący usługi w zakresie tworzenia jednostek organizacyjnych, pełnienia funkcji lub umożliwienia pełnienia funkcji członka zarządu spółki, prowadzenia biura wirtualnego, jak również przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują płatności za towary w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość EUR 10.000,00, bez względu na to, czy transakcja jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane

program szkolenia
 1. Definicja prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.
 2. Szczegółowe omówienie i analiza ustawy z dnia 01.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2018 r., poz. 1075), rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady oraz IV Dyrektywy, łącznie z rekomendacjami organizacji FATF, komitetu Moneyval Rady Europy.
 3. Omówienie obowiązków instytucji obowiązanych nałożonych w drodze ustawy (w tym obowiązków rejestracyjnych, analitycznych, stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, utrzymania relacji z osobami zajmującymi eksponowane stanowiska polityczne):
 4. Analiza ryzyka, poziomy, konsekwencje.
 5. Środki bezpieczeństwa finansowego (w szczególności: identyfikacja klienta i beneficjenta rzeczywistego, uzyskiwanie informacji dotyczących celu oraz zamierzonego przez klienta charakteru stosunków gospodarczych, ich monitorowanie).
 6. Obowiązki raportowania o niemożliwości zastosowania środków bezpieczeństwa finansowego.
 7. Dokumentowanie wykonywanych obowiązków.
 8. Sankcje za nieprzestrzeganie obowiązków ustawowych: odpowiedzialność administracyjna, karna, wymiar kar finansowych.
 9. Omówienie roli i zadań Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.
 10. Risk based – czym właściwie jest, na czym polega, omówienie jego zastosowania w praktyce.
 11. Dyskusje, pytania.
realizacja szkolenia

Zakres merytoryczny szkolenia odpowiada założeniom wskazanym w ustawie z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Osoby uczestniczące w szkoleniu otrzymają certyfikat udziału. Termin szkolenia ustalany jest indywidualnie.