Bramorski

KLAUZULA INFORMACYJNA

– ZASADY I POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W BRAMORSKI I WSPÓLNICY Kancelaria Prawna sp. k.

1. Informacje podstawowe

 • Polityka Ochrony Danych Osobowych Bramorski i Wspólnicy Kancelaria Prawna sp. k. realizuje w szczególności wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) oraz Ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych. Określa ona m. in. sposób i zakres przetwarzania przez Spółkę danych osobowych i ich ochronę oraz informuje o prawach osób, których dane są przetwarzane. Zasady określone w Polityce stosuje się do przetwarzania danych osobowych przez Spółkę niezależnie od jego formy, obejmując w szczególności przetwarzanie w formie elektronicznej.

2. Administrator danych

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest BRAMORSKI I WSPÓLNICY Kancelaria Prawna spółka Komandytowa z siedzibą we Wrocławiu (Spółka). Kontakt w sprawach dotyczących danych osobowych, ich ochrony, przetwarzania oraz ewentualnych naruszeń jest możliwy telefonicznie pod numerem 71 388 88 80 a także poprzez e-mail: rodo(at)bramorski.com. W spółce nie został wyznaczony inspektor ochrony danych.

3. Cele, sposoby i podstawy przetwarzania danych

 • Spółka przetwarza dane osobowe w zakresie, w jakim jest to konieczne dla wykonywania wszelkich czynności prawnych oraz faktycznych niezbędnych do realizacji umów lub świadczonych usług (art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO). W tym celu przetwarzane są w szczególności dane osobowe przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, reprezentantów oraz pełnomocników przedsiębiorców prowadzących działalność w innych formach prawnych. Spółka przetwarza ponadto dane osobowe uczestników szkoleń, seminariów, wykładów i tym podobnych organizowanych przez siebie przedsięwzięć w zakresie koniecznym i niezbędnym dla ich właściwej realizacji.
 • Dane osobowe przetwarzane są także w związku z obowiązkami prawnymi ciążącymi na Spółce jako instytucji obowiązanej, w szczególności na podstawie przepisów Ustawy z dnia 01.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML), ustaw podatkowych i dotyczących rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 • Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do rozliczenia danej umowy lub upływu terminu przedawnienia roszczeń z niej wynikających.
 • Spółka przetwarza dane osobowe w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów, takich jak doskonalenie standardów prowadzonej działalności, nawiązywania i utrzymywania kontaktów biznesowych, weryfikacja prawidłowości podawanych Spółce danych poprzez ich sprawdzenie w CEIDG, KRS, GUS i innych publicznie dostępnych rejestrach.
 • Spółka za uprzednią zgodą osób korzystających z jej usług wykorzystuje dane osobowe do prowadzenia marketingu własnych usług i produktów, w szczególności za pomocą informacji kierowanych drogą elektroniczną, a także sprzedaży oraz doskonalenia świadczonych usług.
 • Podstawą przetwarzania danych osobowych w tych celach jest uzasadniony interes Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W związku z tym wobec tego przetwarzania przysługuje Państwu wniesienie sprzeciwu wobec działań marketingowych (art. 21 ust. 2 RODO).
 • Dane osobowe zebrane w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego będą przetwarzane do momentu złożenia sprzeciwu.
 • W pozostałych sytuacjach Spółka przetwarza dane osobowe podawane za pośrednictwem korespondencji e-mail, korespondencji tradycyjnej, przekazywanych bezpośrednio w siedzibie oraz za pośrednictwem formularza kontaktowego, a także pozyskiwane z publicznie dostępnych źródeł, w tym stron internetowych przedsiębiorców.
 • Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym celu jest uzasadniony interes Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na umożliwianiu, ułatwianiu i utrzymywaniu kontaktu. W związku z tym wobec tego przetwarzania przysługuje Państwu wniesienie sprzeciwu z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją (art. 21 ust. 1 RODO).
 • Dane osobowe zebrane za pośrednictwem wyżej wymienionych środków będą przetwarzane przez okres ich przydatności do celów wymienionych powyżej lub do momentu wniesienia sprzeciwu.
 • Spółka przetwarza dane osobowe osób uczestniczących w procesach rekrutacyjnych w zakresie danych osobowych wskazanych przez kandydatów, w szczególności w udostępnionych Spółce dokumentach.
 • Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie pozostałych danych osobowych jest dobrowolne i oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 • W przypadku wyrażenia dodatkowej, pisemnej zgody, dane osobowe będą przetwarzane również na potrzeby przyszłych rekrutacji.
 • Również w przypadku przekazywania szczególnych danych osobowych określonych w art. 9 ust. 1 RODO (m. in. dane o zdrowiu), konieczne jest udzielenie pisemnej zgody na ich przetwarzanie.
 • Udzieloną zgodę można wycofać w każdym czasie, wysyłając odpowiednią informację na adres e-mail rodo[at]bramorski.com albo przez złożenie oświadczenia w siedzibie Spółki. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem.
 • W przypadku zakończenia procesu rekrutacyjnego, dane osobowe będą archiwizowane w celach dowodowych, przez okres właściwy dla upływu przedawnienia roszczeń, który wynosi maksymalnie 10 lat, jako przetwarzanie niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Spółki, takich jak obrona lub dochodzenie roszczeń. Pozostałe dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania rekrutacji, a w przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie także w stosunku do przyszłych rekrutacji, takie przetwarzanie będzie trwało do momentu wycofania zgody.
 • Spółka przetwarza dane osobowe w postaci wizerunku w związku ze stosowaniem w swojej siedzibie monitoringu wizyjnego. Monitoring wizyjny jest stosowany wyłącznie w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób, ochrony mienia oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Spółkę na szkodę. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym celu jest uzasadniony interes Spólki (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W związku z tym wobec tego przetwarzania przysługuje osobom, których dane w tym zakresie będą przetwarzane, wniesienie sprzeciwu z przyczyn związanych z ich szczególną sytuacją (art. 21 ust. 1 RODO).
 • Dane osobowe zebrane w związku ze stosowaniem monitoringu wizyjnego będą przetwarzane przez okres do 3 miesięcy.
  Dane osobowe przetwarzane przez Spółkę nie będą przetwarzane w sposób w pełni zautomatyzowany i nie będą profilowane.

4. Bezpieczeństwo danych osobowych

 • Spółka zapewnia najwyższy standard bezpieczeństwa danych i dąży do stałego ulepszania systemów bezpieczeństwa w celu prawidłowej ochrony danych. Spółka stosuje oprogramowanie chroniące przed nieuprawnioną ingerencją w proces przetwarzania danych oraz profesjonalne standardy przetwarzania i ochrony danych.

5. Udostępnianie danych osobowych innym podmiotom

 • Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim, jednak na podstawie obowiązujących przepisów prawa Spółka może przekazywać dane osobowe w ramach współpracy ze współpracującymi partnerami i podmiotami zewnętrznymi przetwarzającymi te dane na zlecenie Spółki jako ich administratora, np. w celu świadczenia usług IT, doradztwa podatkowego i prawnego, zastępstwa procesowego, tłumaczeń, usług marketingowych, usług polegających na analizie danych, statystyk, archiwizacji i innych. Podmioty zewnętrzne, które uzyskają dostęp do danych osobowych przetwarzanych przez Spółkę, będą zobowiązane do zapewnienia co najmniej takiego samego poziomu ich ochrony.
 • Spółka może ujawnić dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa podmiotom uprawnionym do uzyskania danych, takim jak policja, prokuratura, sądy, organy administracji samorządowej bądź rządowej czy innym organom publicznym w przypadku, kiedy wystąpią one z żądaniem ich ujawnienia wskazując podstawę prawną takiego żądania.

6. Uprawnienia osób, których dane osobowe są przetwarzane

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osobom, których dane będą przetwarzane, przysługują następujące uprawnienia:

 • dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • do sprostowania swoich danych osobowych;
 • do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • do przenoszenia oraz do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy są one rpzetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w wypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

7. Dane dotyczące aktywności użytkowników strony internetowej

 • Spółka przetwarza dane dotyczące aktywności użytkowników strony internetowej, takie jak publiczne adresy IP komputera, z którego wysłano zapytanie, odwiedzane strony, odwiedzane podstrony ilość spędzanego na nich czasu, statystyka odwiedzin stron. Są one przetwarzane także w zakresie administrowania stroną oraz systemami informatycznymi Spółki. Dane te nie są jednak wiązane z konkretnymi osobami przeglądającymi stronę internetową, nie stanowią zatem danych osobowych i nie przysługują wobec nich prawa wynikające z RODO.
 • Strona internetowa Spółki może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach.

8. Pliki cookies

 • Strona internetowa Spółki korzysta z plików cookies. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych witryny. Pliki tego rodzaju zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 • Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Spółka lub podmioty, z których usług korzysta.
 • W ramach strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” oraz „stałe”. Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym odwiedzających do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym odwiedzającego przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez odwiedzającego.
 • Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  – tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający korzystają ze strony internetowej, co umożliwia lepsze dopasowanie witryny do preferencji i zachowania odwiedzających (personalizacja witryny);
  – określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 • Na stronie Spółki mogą znajdować się odnośniki do innych serwisów, administrowanych przez podmioty trzecie. Podmioty te posługują się własnymi plikami cookies. Spółka nie ma wpływu na nie i nie ponosi za nie odpowiedzialności.
 • W przypadku braku zgody na wykorzystywanie plików cookies przez odwiedzających witrynę, można zmienić ustawienia przeglądarki. Wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji odwiedzających może utrudnić bądź uniemożliwić korzystanie ze strony internetowej.